Accessibility Tools

March 6, 2024

Rapport tal-Valutazzjoni tal-Impatt Soċjali


Nhar il-Ħamis 29 ta’ Frar 2024 il-Kunsill Reġjonali tan-Nofsinhar niedha l-ewwel rapport li jittratta il- valutazzjoni ta’ l-impatt Soċjali. Dan l-istħarriġ sar fuq assessjar kwalitattiv u kwantitattiv li jittratta  il-kwalità tal-ħajja u l-aspett ta l-integrazzjoni soċjali tar-residenti li jirresidu fil-lokalitajiet li jiffurmaw parti mir-Reġjun tan-Nofsinhar.  Ir-residenti kellhom l-opportunità li jesprimu l-fehma tagħhom dwar il-Kunsilli Lokali kif ukoll dawk Reġjonali.

Il-maġġoranza ta’ dawk li pparteċipaw f’dan l-istħarriġ iddikjaraw li huma sodisfatti bil-kommunitajiet tagħhom, għalkemm sostnew li jixtiequ jaraw aktar postijiet ta’ rikreazzjoni.   Ir-riċerkaturi ħadu ukoll l-opinjoni tas-Sindki u Kunsilliera mill-Kunsilli rispettivi u ta’ residenti ta’ diversi nazzjonalitajiet differenti.

B’riżultat ta’ dan l-istudju l-esperti kkonkludew billi resqu diversi rakkomandazzjonijiet fosthom sabiex jiġu indirizzati aspetti fejn jista’ jsir titjieb f’dik li hija l-kommunikazzjoni ta’ bejn il-Kunsilli u r-residenti.

Il-miżura sabiex  jitwettaq dan l-istudju hija xprunata mid-Direttiva 5/2019 li tagħti funzjonijiet ġodda lill-Kunsilli Reġjonali. Fis-sena 2022  ir-Reġjun tan-Nofsinhar kellu kompożizzjoni ġdida wara t-tibdil li sar fil-lokalitajiet li jiffurmaw parti minnu. Kawża ta’ dan it-tibdil il-Kunsill Lokali taż-Żejtun, Santa Venera, Marsaskala, Marsa u Marsaxlokk ġew jiffurmaw parti mir-Reġjun tan-Nofsinhar filwaqt li l-Kunsilli tas-Siġġiewi, Ħaż-Żebbuġ, Qrendi, Imqabba, Żurrieq, Kirkop u Safi ġew jagħmlu parti mir-Reġjun Punent.

Il-Kunsill Reġjonali kkummissjona dan l-istħarriġ  sabiex ikun iktar konxju tal-bżonnijiet tar-residenti kif ukoll ifassal strateġija li permezz tagħha jtejjeb l-operat tiegħu u jżid l-effiċjenza. Dan abbażi tax-xewqat espressi mill-kommunitajiet fi ħdanu. Għaldaqstant bl-informazzjoni miġbura l-Kunsill Reġjonali għandu għodda oħra għad-dispożizzjoni tiegħu sabiex ikun jista’ jilħaq l-objettivi tiegħu, dak li jipprovdi servizz aktar professjonali lill-Kunsilli Lokali. L-ewwel objettiv ġie milħuq permezz tal-ingaġġ tal-uffiċjali maniġerjali.  

Il-konferenza tmexxiet mill-moderatur is-Sur John Mallia u din ittellgħet b’koperazzjoni tal-fakultà tal-Benesseri Soċjali mil-Università ta’ Malta li kienet ukoll inkarigata sabiex tikkonduċi din ir-riċerka. Il-President tal-kunsill Reġjonali tan-Nofsinhar is-sur Jesmond Aquilina flimkien mas-Segretarju Eżekuttiv s-sa Mariella Strout jixtiequ jieħdu din l-opportunità sabiex jirringrazzja lil kull min ta’ s-sehem tiegħu sabiex tittella’ il-konferenza fosthom ir-riċerkaturi Sa Maria Gulia, Sa Stephanie Bugeja u Sa Ruth Mifsud immexxija mill-Profs Andrew Azzopardi, lill-parteċipanti, Direttur Marisa Pisani, Sindku Scott Camilleri, Sindku Dr Marija Sara Vella Gafa, Dr Maria Brown, Perit Beverly Costa u President Antoine Scicluna,  lil Ono. Parl. Segretarju Alison Zerafa Civelli li wkoll indirizzat din il-konferenza.


Art for Active Ageing

The Southern Regional Council is promoting art through its programme art for active ageing. This project is being held in collaboration with the Ministry for Active Ageing. During this programme, elderly attending the day centres within our localities have the...

The Pied Piper

The Baden Powell Scouts Malta has been awarded funding under the SIS Funding Scheme for a project entitled The Pied Piper which gives young people from the age of 8 the opportunity to learn to play a musical instrument by the informal and non-formal approach for free....

Tisjira Xlukkajra

Wieħed mil-għanijiet ta' Sena Kulturali tan-Nofsinhar hu li jqajjem kuxjenza fuq dak li nsibu madwarna. Għalekk wara li ftit tal-jiem ilu ġie mfakkar il-Jum Dinji tal-baħar u oċeani xtaqna nieħdu dan l-ispunt biex noħolqu kuxjenza fuq il-ħut u l-ibħra ta' madwarna....